صورتی عجیب کنار صورت من

من اگر اراده کنم از این نوع عکسها می توانم بگیرم ولی این کار را نمی کنم چون اعتقاد دارم که باید بدون اراده فرد عکس گرفت و تمرکز و تلقین و… استفاده نکرد. به صورتی که کنار صورت من ایجاد شده توجه کنید .

صورتی بر درخت

گزارشاتی دریافت کردم در در منطقه صالح آباد بهشت زهرا می توان چیزهائی یافت به همین خاطر به محله سیزده آبان رفتم و در انتهای این محله مسیر بازیافت است . این درخت را همانجا پیدا کردم . اطرافش چاله ها و کانالها و گودالهای عمیقی است که برای مهار آب درست شده است . […]

تصویری عجیب کنار مقبره دو برادر

این دو برادر در قطعه 26 بهشت زهرا نزدیک قبر سید احمد پلارک هستند که از قبرش بوی خوش عجیبی به مشام می رسد . من اصلا توقع چنین چیزی نداشتم و آنروز فقط به سرعت از آنجا و قبور اطراف عکس می گرفتم که با این روبرو شدم . خیلی عجیب است . خیلی […]