زیر اکو

دقیقا به زیر اکو آنجائی که سایه افتاده است نگاه کنید . انگاری کسی با دو چشمان شبح مانند به من می نگریسته .

آرمیده بر زیر باران

یک روز دوربینم را برداشتم و صبح هنگام در میدان مرکزی بهشت زهرا روی فواره های حوض بزرگ میدان زوم نمودم . و حرکت کردم تا اینکه روی رنگین کمان حاصل از برخورد نور خورشید و آب فواره شکل زیبائی ایجاد شد . یکنفر که انگار خوابیده است . نگاه کنید .